«

»

Oct
02

Vyhlášení voleb zástupců/zástupkyň studentů MU v Radě vysokých škol na období 2015-2017

Studentská komora Rady vysokých škol je významná instituce reprezentující zájmy studentů vysokých škol na celostátní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci studentů s učiteli, vede dialog s vládou a orgány státní správy, zasazuje se o vysokoškolskou samosprávu.

Svoboda
a kvalita studia
Solidarita
a rovný přístup
Spoluodpovědnost
studentů za řízení
a rozvoj škol
Mezinárodní
spolupráce

Souhlasíte s těmito cíli? Chcete zastupovat studenty MU?

Studentská komora Akademického senátu MU vyhlašuje volby na místa zástupců/zástupkyň
studentů MU v Radě vysokých škol a pravidla těchto voleb.

  • Datum konání volby: 13. 10. 2014 na zasedání Studentské komory AS MU.
  • Informace k funkcím: Studenti Masarykovy univerzity jsou v Radě vysokých škol a její Studentské komoře reprezentováni prostřednictvím dvou zástupců, kteří se při hlasování dělí o jeden hlas. Proto je při volbě vybrán delegát, který má přednostní hlasovací právo a jeho tzv. náhradník, který se hlasování účastní pouze v případě nepřítomnosti delegáta. Oba zástupci se aktivně podílejí na práci jak ve Studentské komoře, tak v celé Radě vysokých škol. Na stránkách SK RVŠ (skrvs.cz) a RVŠ (radavs.cz) naleznete zápisy z jednání, vnitřní předpisy a další materiály. Zástupci budou voleni na tříleté období od začátku roku 2015 do konce roku 2017. Pro více informací o funkci můžete rovněž kontaktovat bývalou náhradnici Masarykovy univerzity Hanu Bendžíkovou (333185@mail.muni.cz).
  • Způsob volby: Neveřejná trojkolová volba, nejprve bude volen delegát, poté náhradník. V prvním kole je kandidát zvolen,
    jestliže získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů nezíská, do druhého kola volby postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Jestliže není kandidát zvolen ani ve druhém kole, proběhne třetí kolo za stejných podmínek jako druhé kolo.

Jak kandidovat?

  • Způsob navržení kandidáta: přihlášení ke kandidatuře proběhne zasláním strukturovaného životopisu, motivačního dopisu (nejvýše 1 strana A4) a přihlášky na e-mail pavel@ics.muni.cz. Všechny dokumenty budou zveřejněny osobám přihlášeným v ISu.
  • Uzávěrka pro přihlášení: sobota 11. 10. 2014 včetně.

RNDr. Pavel Troubil
předseda SKAS MU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>