Jun
24

Online.muni.cz: Vliv na chod univerzity mají díky senátům i studenti

Od univerzitních studentů se neočekává „pouhé“ učení, ale také aktivní zapojení do života vysoké školy. Akademické senáty jsou místem, díky kterému mají studenti dokonce přímý vliv na její řízení.

Na každé fakultě působí senát, do kterého své zástupce volí studenti i akademičtí pracovníci. Svůj senát má také univerzita jako celek – jsou v něm zástupci všech fakult. Studentská komora přitom vždy tvoří nejméně jednu třetinu senátu, a má tak výrazný vliv na jeho rozhodování.

Studentští senátoři jsou zástupci všech studentů a jednají v jejich zájmu s vedením fakulty a univerzity. Jejich úkolem je hájit postavení studentů nebo řešit jejich problémy a obecně přednášet v debatě pohled studujících. Mohou také hrát roli prostředníků, dojde-li ke sporu studentů s vyučujícími.

Najděte si na webových stránkách fakult, kdo jsou vaši senátoři. Napadne-li vás, co ve škole zlepšit, nebojte se je oslovit. Senátory se také můžete sami stát.

(Článek předsedy SK AS Pavla Troubila převzat z online.muni.cz.)

May
06

Usnesení k návrhům na zrušení studentského jízdného

Na schůzi Akademického senátu MU 6. května 2013 jsme iniciovali usnesení, které se staví proti návrhu ministerstva dopravy na nenařizování slev z jízdného. To by se citelně finančně dotklo zejména studentů vysokých škol i nižších stupňů studia. Senát se usnesl takto:

“Akademický senát Masarykovy univerzity (AS MU) nesouhlasí s návrhem Ministerstva dopravy na ukončení nařizování slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě nad rámec zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, s platností od 1.7.2013, které vyplývá z materiálu „Problematika státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě“, č.j. 2/2013-410-TAR/3. Akademický senát tak plně podporuje stanovisko Studentské komory Rady vysokých škol ze dne 4. března 2013.

Vědom si pouze pětinového podílu Brňanů na počtu studentů brněnských vysokých škol, AS MU vyjadřuje obavu z možných následků takového kroku a jeho dopadu na ekonomickou situaci studentů. Výsledkem může být zvýšení nedostupnosti studia a snížení inkluzivity školství. Tento krok je také v rozporu s přijatou evropskou strategií Evropa 2020, která podporuje mobilitu studentů.

AS MU také upozorňuje, že zvýšení finanční náročnosti studia může vést k nárůstu řádně neukončených studií, což je krok vedoucí kontra národní strategie v rámci strategie Evropa 2020, která předpokládá snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení.

AS MU si je vědom problémů, včetně rozpočtových, na něž Ministerstvo dopravy upozorňuje, nicméně nepovažuje plošné seškrtání za řešení. Vyzývá tak k systémovému řešení, které neohrozí mobilitu studentů a žáků za vzděláním.

AS MU vyzývá Ministerstvo dopravy k přehodnocení svého plánu a vypracování širší analýzy dopadů případného zrušení slev na socioekonomickou situaci studentů.”

Apr
24

Setkání se Studentskou komorou

Zveme vás na diskusní setkání s členy Studentské komory Akademického senátu MU. Blíží se polovina našeho tříletého funkčního období. U té příležitosti bychom vám rádi představili, na čem pracujeme, a zeptali se, na co se podle vás máme zaměřit.

Probereme naši pravidelnou činnost i větší projekty. Zaměříme se na to, jaký vliv na studium může mít novela vysokoškolského zákona, a jak navrhujeme upravit předmětovou anketu a dosáhnout, aby se jí na všech pracovištích důkladně zabývali.

Nejen k těmto tématům budeme očekávat širokou debatu. Zajímá nás, s čím se při studiu potýkáte, a pokud to není prokrastinace, pokusíme se nalézt řešení.

Těšíme se (nejen) na všechny studenty MU.

Bližší informace najdete ve dvou Facebookových událostech:

Nov
19

Student Masarykovy univerzity převzal Cenu Jana Opletala za práci v samosprávě

Zdeněk Ručka (foto: Ondřej Vala)

Zdeněk Ručka (foto: Ondřej Vala)

Tisková zpráva Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity k ocenění jejího bývalého předsedy Zdeňka Ručky Cenou Jana Opletala, 17. listopadu 2012

Zdeněk Ručka, doktorand z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, převzal v sobotu 17. listopadu v Betlémské kapli Cenu Jana Opletala pro roky 2012 – 2014. Tuto cenu uděluje Studentská komora Rady vysokých škol za zásluhy o rozvoj akademické samosprávy a studentské účasti v ní, za hájení studentských práv a zapojení studujících do veřejného dění.

Zdeněk Ručka během svého studia bojoval za práva studentů v akademických senátech i řadě studentských spolků. Širokou veřejnost zaujal před dvěma lety, kdy upozornil na plagiátorskou kauzu tehdejšího děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Martina Svobody. Ten pod vlivem důkazů rezignoval na svoji funkci. V letošním roce patřil Zdeněk Ručka k předním postavám studentských protestů proti omezování samosprávy vysokých škol, které vyvrcholily tzv. Týdnem neklidu. Hana Ripková, předsedkyně výboru Ceny Jana Opletala a ředitelka Fulbrightovy komise, uvedla, že volbou Zdeňka Ručky výbor ocenil i všechny studentky a studenty, kteří se podíleli na protestních akcích.

Dá se říct, že dnešní doba po nás velké oběti nežádá. Ale snad o to více si žádá, abychom se každý obětovali aspoň trochu,“ uvedl Zdeněk Ručka ve svém děkovném projevu, kde zdůrazňoval, že bez aktivního zapojení občanů nemůže demokratická společnost dobře fungovat. Dále vyzvedl význam akademické samosprávy a svůj projev uzavřel slibem, že jeho generace, „která jako první vychodila základní, střední i vysoké školy ve svobodné zemi, si tu svobodu nenechá vzít.“

Laureát působil několik let v rámci Studentských poradců. Ti na Masarykově univerzitě poskytují studijně-právní poradenství a vystupují aktivně na obranu studentů, kteří byli poškozeni vyučujícím. Stál u zrodu nezávislého studentského informačního portálu Lemur.mu.

Zdeněk Ručka je dlouholetým členem Spolku přírodovědců a dále působí ve výboru Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity. Je také součástí skupiny Studentské jaro, která se připojila k iniciativě Vraťte nám stát.

Kontakt pro média:

RNDr. Pavel Troubil,
predseda Studentské komory AS MU
pavel@ics.muni.cz
604 357 701

Mgr. Zdeněk Ručka,
laureát Ceny Jana Opletala
zdenek.rucka@gmail.com
606 624 965

Jun
21

Za lepší předmětovou anketu

Myslíme si, že současná podoba předmětové ankety v IS MU má omezenou vypovídající hodnotu nejen pro učitele, ale především pro studenty.

Co vás na ankete štve? Vyplňujete ji? Sledujete výsledky? Co od byste od ankety očekávali? Zajímá nás váš názor, a proto vás prosíme o vyplnění tohoto krátkého dotazníku:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdiYVByRnVUU3ZQNFctb3FHU0JpS1E6MQ#gid=0

Právě s vámi dokážeme navrhnout novou podobu předmětové ankety v ISu.

Za váš čas děkuje a hezké léto přeje

Studentská komora AS MU

Událost k anketě na Facebooku

Jun
20

Prohlášení k disciplinárnímu řízení s Tomášem Hnetilou, předsedou SKAS Fakulty právnické ZČU v Plzni

Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity je silně znepokojena zahájením disciplinárního řízení s Tomášem Hnetilou, předsedou Studentské komory Akademického senátu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Nemůžeme se ztotožnit s tvrzením, že Tomáš Hnetila poškodil fakultu a znevážil dobré jméno své alma mater. K poškození dobrého jména Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni došlo mnohem dříve v důsledku událostí, které jsou široké veřejnosti v České republice dobře známy. Skutky popsané v podnětu k zahájení disciplinárního řízení proto považujeme za projev standardního výkonu funkce člena akademického senátu.

Prohlášení “Rozumem proti emocím” a jeho veřejnou prezentaci vnímáme jako odvážné vyslovení názoru, který je v akademické obci fakulty menšinový. V demokratickém státě není přípustné disciplinárně trestat takový projev svobody slova.

Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity doufá, že bude v disciplinárním řízení spravedlivě rozhodnuto.

Apr
14

Vyjádření k současnému návrhu zápisného a protestnímu shromáždění dne 18. dubna

Studentská komora Akademického senátu MU nesouhlasí se zavedením zápisného v podobě, kterou navrhla vláda v tomto týdnu.

Zároveň ale zdůrazňujeme, že neorganizujeme protestní shromáždění konané na náměstí Svobody dne 18. dubna. Nepřipojujeme se ani k podpoře tohoto shromáždění. Obsah protestů a názory jejich organizátorů nejsou názory Studentské komory AS MU.

Mar
21

Ministr chtěl studenty umlčet. Vzkazují mu, ať se nestaví do role spasitele

Tisková zpráva brněnských studentů a akademických senátorů k ohlášené rezignaci ministra školství Josefa Dobeše

Brno 21.3. 2012 – Ministr Dobeš oznámil odstoupení a mezi českými studujícími dnes zavládla mohutná vlna emocí. Studenti z Brna však upozorňují, že zamýšlená rezignace a uvedené důvody jsou pouze zástěrkou. Veřejnost by podle studentů měla vnímat jako důvody tohoto kroku hlavně snahu o odvedení pozornosti od zastaveného čerpání evropských miliard, plzeňské kauzy a zpackané reformy.

Studenti uvedli, že se obávají zejména toho, že veřejnost postup ministra vezme jako jejich vítězství a přestane dalšímu vývoji věnovat pozornost. „Ministr odchází, ale reforma zůstává, zodpovědní náměstci také a hrozba ztráty více než 50 miliard korun z evropských fondů stále visí ve vzduchu,“ vysvětluje znepokojeně Pavel Troubil, předseda Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity. Jeho předchůdce a organizátor brněnských protestů Zdeněk Ručka k tomu dodává: „Nejlepší ministr odchází, protože nesouhlasí se škrty ve školství? Slovy klasika bych to označil za prázdné a falešné zdůvodnění.

Pan ministr nám chtěl pomyslně zavřít ústa. Svým prohlášením, že zítra podá rezignaci kvůli škrtům v kapitole školství, se pouze snaží postavit do světla spasitele. I bez jeho přítomnosti ale zpackané reformy poběží dále, stejně jako problémy, které způsobil například v evropských fondech nebo protiprávním udělením akreditace plzeňským právům,“ uvádí Petr Soukeník, organizátor studentských protestů.

Tato hrozba se podle studentů již projevila přechodem ředitele odboru vysokých škol Jiřího Nantla na post náměstka pro legislativu. Lukáš Ručka z Akademického senátu Masarykovy univerzity dodává: „Člověk, který stál jako ředitel odboru u vytvoření věcných záměrů reforem, přešel na post náměstka pro legislativu a bude tak zodpovědný za další práci na paragrafovaném znění reforem.“

Studenti také upozorňují na to, že prezident Klaus již jednou v otázce Dobešova odchodu rozhodl protiústavně. Jan Záhora z Akademického senátu Mendelovy univerzity uvedl: „Premiér Nečas navrhl prezidentu Klausovi odvolání Dobeše, avšak prezident odmítl odvolání přijmout. Hrad naopak prohlásil, že Dobeš je nejlepší polistopadový ministr školství. Proto se ptáme, zda alespoň premiér dodrží slovo a bude skutečně jednat s Radou vysokých škol, její studentskou komorou a Českou konferencí rektorů o nové podobě reforem, nebo půjde ve stopách Dobeše.

Studenti závěrem ústy Jana Martinka z iniciativy Brno za svobodné vysoké školy dodávají: „Odchází symbol rozvratu českého vysokého školství, ale návrh reformy, který nyní leží na vládě, je pořád stejně špatný. A že ministr odchází, protože nesouhlasí se škrty? To je bohužel jen další z vrcholů absurdního vládního divadla.

Kontakt pro média:

Bc. Petr Soukeník,
soukenik@mail.muni.cz
777 002 674

Mgr. Pavel Troubil,
pavel@ics.muni.cz
604 357 701

Ilustrační fotografie (foto: Zbyněk Zálešák):

Ilustrační fotografie z protestního pochodu proti věcným záměrům reforemIlustrační fotografie z protestního pochodu proti věcným záměrům reforemIlustrační fotografie z protestního pochodu proti věcným záměrům reforem

Mar
07

Vyhlášení volby náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol

Vyhlašuji volbu na místo náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol a pravidla této volby.

Datum konání volby: 2. 4. 2012 na zasedání SKAS MU.

Způsob volby: tajná trojkolová volba. V prvním kole je kandidát zvolen, jestliže získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů nezíská, do druhého kola volby postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Jestliže není kandidát zvolen ani ve druhém kole, po poradě Komory se přistoupí ke třetímu kolu volby.

Jestliže dojde v prvním kole k rovnosti obdržených hlasů a nebudou jasní postupující do druhého kola, předseda vyhlásí doplňující hlasování o kandidátech s obdrženým rovným počtem hlasů, na jehož základě bude vybrán postupující do druhého kola. Jestliže dojde k rovnosti obdržených hlasů ve druhém kole volby, následuje 10 minutová rozprava Komory za přítomnosti kandidátů, po které se přistoupí ke třetímu kolu volby. Jestliže ani po třetím kole volby není žádný kandidát zvolen, předseda SKAS MU po neveřejné poradě s plénem SKAS MU vyhlásí vítěze. Tato neveřejná rozprava proběhne bez přítomnosti kandidátů a to členů i nečlenů Komory.

Způsob navržení kandidáta: přihlášení ke kandidatuře proběhne vložením strukturovaného životopisu, motivačního dopisu a přihlášky (http://is.muni.cz/do/rect/AS/stud/SKRVS/SKRVS_prihlaska.doc) do příslušné odevzdávárny v ISu (https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/stud/32004131/32004137/).

Informace k funkci: Studenti Masarykovy univerzity mají v Radě vysokých škol a její Studentské komoře jednoho delegáta a jednoho náhradníka. Náhradník není člověk čekající v záloze. Oba zástupci mají povinnost se aktivně podílet na práci jak ve Studentské komoře, tak v celé Radě vysokých škol. Rozdíl mezi delegátem a náhradníkem je pouze v tom, že náhradník má hlasovací právo pouze za nepřítomnosti delegáta. Na stránkách SK RVŠ (skrvs.cz) a RVŠ (radavs.cz) naleznete zápisy z jednání, vnitřní předpisy a další materiály. Pro více informací o funkci můžete kontaktovat delegátku Masarykovy univerzity Helenu Zrůstovou (h.zrustova@gmail.com).

Deadline pro přihlášení: sobota 31. 3. 2012 včetně

Pokyny k vypracování motivačního dopisu:

  • Rozsah: maximálně 2 normostrany.
  • Formální požadavky: do hlavičky motivačního dopisu uvést jméno, příjmení a UČO.

Mgr. Pavel Troubil
předseda SKAS MU

Feb
19

Odpověď premiéra Petra Nečase na otevřený dopis studentských komor akademických senátů

Ve čtvrtek večer nám přišla odpověď premiéra Nečase na otevřený dopis studentských komor akademických senátů…

Sken odpovědi premiéra Nečase na otevřený dopis studentských komor akademických senátů, část prvníSken odpovědi premiéra Nečase na otevřený dopis studentských komor akademických senátů, část druhá

Older posts «

» Newer posts