Apr
02

Zpráva ze 3. zasedání AS MU (30. března 2015)

V pondělí jsme se sešli v rámci třetího zasedání AS MU.
Projednali jsme a následně i schválili několik důležitých bodů.

1) Změna Statutu PrF – proděkani nově nebudou automaticky i členy fakultní vědecké rady.
Důvod této změny? Proděkanem totiž může být jmenován i “pouhý” doktor, přičemž jedním z úkolů vědecké rady je rozhodovat o přidělení titulů docent a profesor.

2) Vyjádřili jsme se k návrhu rektora o jmenování stále úřadující děkanky PrF, profesorky Rozehnalové novou prorektorkou pro studijní záležitosti.
S děkankou jsme diskutovali a z jejích odpovědí jsme usoudili, že je vhodnou kandidátkou. Následně jsme tedy návrh jednohlasně podpořili. Rektor ji k 1. dubnu 2015 jmenoval do funkce.
A co má nová prorektorka na starosti? Například poplatky za studium, nebo chod Kariérního a Poradenského centra a jejich větší zviditelnění a zpropagování mezi studenty.

3) Do redakční rady univerzitního měsíčníku MUNI jsme si ze svých řad vybrali Adama Táborského a Vojtu Kyselého.

4) Delegovali jsme naše zástupce do senátní legislativní komise – jsou jimi Dominik Levíček, Lukáš Ručka, Petr Procházka a Vašek Orava.

5) Vybrali jsme i zástupce do senátní volební a mandátové komise – těmi jsou Míša Tvrdoňová a Jirka Libra.

Za necelé dva týdny se setkáme s rektorem a probereme s ním jeho záměry a plány na další směřování univerzity v případě jeho znovuzvolení.

Tomáše Rejlka, Filipa Příhodu a Vojtu Kyselého také dnes odpoledne čeká první schůze senátní ekonomické komise, kde se budou probírat pravidla rozdělování rozpočtu na letošní rok.

P.S.: Čtvrté zasedání AS nás čeká až 4. května.

Mar
21

Report z výjezdního zasedání SK AS MU (20. – 22. února 2015)

V pátek 20. února jsme se před pátou hodinou odpolední sešli v příjemných prostorách hotelu Atlantis stojícího na samotném okraji Brna kousek od přehrady. Před námi byly dva dny naplněné přednáškami, jejichž cílem bylo předání základních informací do začátku naší tříleté senátorské cesty.

Hned po ubytování nás čekala první taková přednáška s bývalou studentskou senátorkou Evou Majerovou. Eva pro nás měla přichystanou prezentaci na téma legislativa vysokých škol, kde kladla důraz zejména na vnitřní předpisy a legislativní fungování Masarykovy univerzity. Zjistili jsme tak, jak zhruba funguje tvorba předpisů, jimiž se univerzita a její zaměstnanci i studenti řídí, a jakou roli v tom hraje ministerstvo školství.

Po přednášce o legislativě nás čekala milá povinnost v podobě večeře s rektorem univerzity, docentem Mikulášem Bekem. Atmosféra při diner byla veskrze poměrně uvolněná a my jsme se neostýchali položit panu rektorovi otázky „na tělo“, přičemž on nám na všechny odpověděl. Témata byla různá – dotkli jsme se ekonomiky, momentální situace na některých fakultách i možných krátko- a dlouhodobých plánů do budoucna.

V sobotu po snídani nás čekal blok dvou na sebe navazujících přednášek, jejichž tématy bylo vnitřní fungování AS MU a zhodnocení činnosti a výsledků jeho studentské komory v předcházejícím volebním období 2012 – 2014.

V rámci tohoto bloku nám bylo například vysvětleno, že ne každý zaměstnanec univerzity je automaticky i akademickým pracovníkem, nebo jaké všechny komise jsou přidruženy k univerzitnímu akademickému senátu. Ondra Mocek s Pavlem Troubilem, kteří nám o těchto věcech vyprávěli, nám sdělili i funkce a působnost jednotlivých vysokoškolských ústavů, které na MU fungují, a probrali s námi i podmínky usnášeníschopnosti senátu a pravidla hlasování a voleb v něm.

Po obědě řada z nás využila takřka jarního počasí a vyrazila na pěší prohlídku okolí, aby načerpala síly před příjezdem doktora Michala Bulanta, jenž pro nás měl připravenou prezentaci o financování vysokých škol a rozpočtu Masarykovy univerzity.

Doktor Bulant, staronový předseda AS MU, nám podrobně vysvětlil, na základě čeho je momentálně tvořen rozpočet vysokých škol a jakou roli při tom hrají ukazatele A a K. Dozvěděli jsme se i to, co znamená ono magické sousloví „rivové body“, které se nyní skloňuje napříč snad celou univerzitou. Důležitým poznatkem bylo i to, že po zvýšení váhy ukazatele K (respektive zvýšení váhy vědeckého výkonu) přicházejí o peníze ty fakulty, které se primárně nezaměřují na výzkum, nýbrž na výuku samotnou.

Po doktoru Bulantovi přišla na řadu přednáška Filipa Příhody a Míši Tvrdoňové, kteří nám objasnili principy fungování Rady vysokých škol a její Studentské komory. A na úplný závěr sobotního odpoledne, respektive na začátek jejího večera, jsme si promítali fotky předních akademických pracovníků a činitelů stojících v čele důležitých univerzitních orgánů, abychom do budoucna věděli, s kým máme tu čest.

Vskutku náročný sobotní program, jehož pomyslnými vrcholy byly dvojblok přednášek Ondry a Pavla společně s rychlým náhledem do ekonomiky univerzity s doktorem Bulantem, jsme úspěšně zakončili ideální teambuildingovou akcí – hraním bowlingu. V něm pouze o ten nejmenší vláseček zvítězil „exaktní“ tým před tím „humanitním“.

Celé nedělní dopoledne bylo vyhrazeno volbě nového předsedy SK AS MU. Kandidáti byli dva – Martin Jakub Arbet a Jirka Libra, oba studenti lékařské fakulty.

Martin i Jirka dostali na začátku deset minut na to, aby představili svou vizi, čeho by chtěli jako předsedové dosáhnout, respektive jaké mají plány se studentskou komorou. Představy obou kandidátů měly poměrně dost podobných nebo úplně shodných bodů. Ještě před hlasováním v prvním kole se však ukázalo, že Martin odjíždí hned v následujícím týdnu na čtyři měsíce do Švédska na pracovní stáž, přičemž Jirka má naplánovaný výjezd na Erasmus na příští rok, což by v praxi znamenalo, že zvolený předseda by odjel na půl roku teď, nebo za rok.

Výsledky hlasování ve třech kolech napovídají tomu, že ani jeden z kandidátů nedokázal přesvědčit větší porci hlasujících. Jak je také na výsledcích možné vidět, hlasující senátoři (minimálně mezi prvním a druhým kolem volby) měnili v průběhu volby své preference.

 

a)      1. kolo – Martin 10 hlasů, Jirka 7 hlasů, 1 senátor se zdržel

b)      2. kolo – Jirka 10 hlasů, Martin 7 hlasů, 1 senátor se zdržel

c)      3. kolo – Jirka 9 hlasů, Martin 7 hlasů, 1 senátor se zdržel

 

Kandidát ke svému zvolení do funkce předsedy SK AS MU potřeboval nadpoloviční většinu hlasů od všech senátorů, což znamená 11. Martin ani Jirka tohoto výsledku nedosáhli a tak byla volba předsedy přesunuta na polovinu března.

 

Krátce po nedělním poledni jsme vyklidili pokoje, poděkovali zaměstnancům za vynikající servis během uplynulých dnů a po vlastní ose jsme se odebrali plni nových a zásadních informací a poznatků zpátky do Brna.

Oct
20

Studentská univerzitní vinotéka, Studentské univerzitní víno

Ve dnech 9. a 15. října 2014 vybíralo 27 členů Studentské hodnotitelské komise pod vedením předsedy Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity pana RNDr. Pavla Troubila a za moderování profesionálního degustátora z Vinařů brněnské oblasti pana Mgr. Bořivoje Drábka, vítězné Studentské univerzitní víno a vítěznou Studentskou univerzitní vinotéku pro akademický rok 2014/2015. Soutěže o titul Studentské univerzitní víno se zúčastnilo 10 brněnských vinoték s 30 vzorky sudových vín převážně z Moravské vinařské oblasti. Při hodnocení vinoték studenti přihlédli ke kvalitě nabízených vín, prostředí, otevírací době, dostupnosti, vstřícnosti personálu a také cenové politice. Hodnocení probíhalo dle 100 bodového hodnocení O.I.V.

Soutěže se zúčastnily: Vinotéka Rozverný hrozen, Akademická kavárna s vinotékou, Vinotéka vasevino.eu, Vinotéka U tří knížat, Vinotéka Doktor víno, Vinotéka Víno & Destiláty, Vinný sklípek, Vinotéka Staré hory, Vinotéka Perly vín a Weenotéka.

Diplom rektora Masarykovy univerzity a předsedy SK AS MU získávají:

Titul Studentská univerzitní vinotéka 2014/2015

VINOTÉKA A KOŠTOVNA STARÉ HORY, 602 00 Brno, Drobného 10 , www.starehory.cz

Titul Studentské univerzitní víno 2014/2015

za nejlépe hodnocené víno v kategorii bílá vína
IRSAI OLIVER, polosladké; Vinotéka Víno & Destiláty

Titul Studentské univerzitní víno 2014/2015

za nejlépe hodnocené víno v kategorii červená a růžová vína
SVATOVAVŘINECKÉ rosé, polosladké; Vinotéka a koštovna Staré hory

Děkujeme všem vinotékám za účast a oceňujeme vysokou kvalitu předložených vzorků sudových vín. Výsledky hodnocení byly v obou soutěžích velice těsné a hodnotící komise až v závěrečném rozstřelu stanovila vítěze. Diplomy vítězné vinotéce a vítězným vínům budou předány na slavnostním vyhlášení Univerzitního vína 2014/2015 v Augustiniánském opatství na Starém Brně 20. listopadu 2014.

V Brně dne 20.10.2014 Martin Jakub Arbet, tajemník Studentské hodnotitelské komise

Oct
20

Volby do Akademického senátu MU

Volby do senátu MU - plakát

Již brzy se uskuteční volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity. Studenti mají 2 zástupce z každé fakulty. Do plného počtu 20 se další dva vyberou z předem náhodně vylosovaných fakult; což pro toto volební období jsou Lékařská fakulta a Fakulta informatiky.

Využijte možnost ovlivnit složení studentské komory, která je zastoupením studentů celé univerzity. Je to jen a pouze na Vás. Přidejte s k volbám na facebooku.

Oct
02

Vyhlášení voleb zástupců/zástupkyň studentů MU v Radě vysokých škol na období 2015-2017

Studentská komora Rady vysokých škol je významná instituce reprezentující zájmy studentů vysokých škol na celostátní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci studentů s učiteli, vede dialog s vládou a orgány státní správy, zasazuje se o vysokoškolskou samosprávu.

Svoboda
a kvalita studia
Solidarita
a rovný přístup
Spoluodpovědnost
studentů za řízení
a rozvoj škol
Mezinárodní
spolupráce

Souhlasíte s těmito cíli? Chcete zastupovat studenty MU?

Studentská komora Akademického senátu MU vyhlašuje volby na místa zástupců/zástupkyň
studentů MU v Radě vysokých škol a pravidla těchto voleb.

 • Datum konání volby: 13. 10. 2014 na zasedání Studentské komory AS MU.
 • Informace k funkcím: Studenti Masarykovy univerzity jsou v Radě vysokých škol a její Studentské komoře reprezentováni prostřednictvím dvou zástupců, kteří se při hlasování dělí o jeden hlas. Proto je při volbě vybrán delegát, který má přednostní hlasovací právo a jeho tzv. náhradník, který se hlasování účastní pouze v případě nepřítomnosti delegáta. Oba zástupci se aktivně podílejí na práci jak ve Studentské komoře, tak v celé Radě vysokých škol. Na stránkách SK RVŠ (skrvs.cz) a RVŠ (radavs.cz) naleznete zápisy z jednání, vnitřní předpisy a další materiály. Zástupci budou voleni na tříleté období od začátku roku 2015 do konce roku 2017. Pro více informací o funkci můžete rovněž kontaktovat bývalou náhradnici Masarykovy univerzity Hanu Bendžíkovou (333185@mail.muni.cz).
 • Způsob volby: Neveřejná trojkolová volba, nejprve bude volen delegát, poté náhradník. V prvním kole je kandidát zvolen,
  jestliže získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů nezíská, do druhého kola volby postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Jestliže není kandidát zvolen ani ve druhém kole, proběhne třetí kolo za stejných podmínek jako druhé kolo.

Jak kandidovat?

 • Způsob navržení kandidáta: přihlášení ke kandidatuře proběhne zasláním strukturovaného životopisu, motivačního dopisu (nejvýše 1 strana A4) a přihlášky na e-mail pavel@ics.muni.cz. Všechny dokumenty budou zveřejněny osobám přihlášeným v ISu.
 • Uzávěrka pro přihlášení: sobota 11. 10. 2014 včetně.

RNDr. Pavel Troubil
předseda SKAS MU

May
16

Vyhlášení voleb zástupců/zástupkyň studentů MU v Radě vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol je významná instituce reprezentující zájmy studentů vysokých škol na celostátní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci studentů s učiteli, vede dialog s vládou a orgány státní správy, zasazuje se o vysokoškolskou samosprávu.

Svoboda
a kvalita studia
Solidarita
a rovný přístup
Spoluodpovědnost
studentů za řízení
a rozvoj škol
Mezinárodní
spolupráce

Souhlasíte s těmito cíli? Chcete zastupovat studenty MU?

Studentská komora Akademického senátu MU vyhlašuje volby na místa zástupců/zástupkyň
studentů MU v Radě vysokých škol a pravidla těchto voleb.

 • Datum konání volby: 2. 6. 2014 na zasedání Studentské komory AS MU.
 • Informace k funkcím: Studenti Masarykovy univerzity jsou v Radě vysokých škol a její Studentské komoře reprezentováni prostřednictvím dvou zástupců, kteří se při hlasování dělí o jeden hlas. Proto je při volbě vybrán delegát, který má přednostní hlasovací právo a jeho tzv. náhradník, který se hlasování účastní pouze v případě nepřítomnosti delegáta. Oba zástupci se aktivně podílejí na práci jak ve Studentské komoře, tak v celé Radě vysokých škol. Na stránkách SK RVŠ (skrvs.cz) a RVŠ (radavs.cz) naleznete zápisy z jednání, vnitřní předpisy a další materiály. Zástupci budou voleni na období do konce roku 2014, očekáváme však zájem kandidovat i na další (nejvýše tříleté) období od roku 2015. Pro více informací o funkci můžete rovněž kontaktovat bývalou náhradnici Masarykovy univerzity Hanu Bendžíkovou (333185@mail.muni.cz).
 • Způsob volby: Neveřejná trojkolová volba, nejprve bude volen delegát. V případě zvolení současného náhradníka delegátem bude volen nový náhradník. V prvním kole je kandidát zvolen,
  jestliže získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů nezíská, do druhého kola volby postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Jestliže není kandidát zvolen ani ve druhém kole, po poradě komory se přistoupí ke třetímu kolu volby. Nezíská-li žádný kandidát hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů SK AS, nebude zvolen.

Jak kandidovat?

 • Způsob navržení kandidáta: přihlášení ke kandidatuře proběhne zasláním strukturovaného životopisu, motivačního dopisu (nejvýše 1 strana A4) a přihlášky přihlášky na e-mail pavel@ics.muni.cz. Všechny dokumenty budou zveřejněny osobám přihlášeným v ISu.
 • Uzávěrka pro přihlášení: sobota 31. 5. 2014 včetně.

RNDr. Pavel Troubil
předseda SKAS MU

Oct
30

Studentská univerzitní vinotéka, Studentské univerzitní víno

Ve dnech 15. a 30. října 2013 vybíralo 28 členů Studentské hodnotitelské komise pod vedením předsedy Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity RNDr. Pavla Troubila a za moderování profesionálního degustátora z Vinařů brněnské oblasti pana Mgr. Bořivoje Drábka, vítěze soutěže Studentské univerzitní víno a soutěže o Studentskou univerzitní vinotéku pro akademický rok 2013/2014. Soutěž probíhala mezi 12 vybranými brněnskými vinotékami, které do soutěže přihlásily 36 vzorků sudových vín. V soutěži o Studentskou univerzitní vinotéku byla hodnocena kritéria cena, kvalita, prostředí, otevírací doba, dostupnost, vstřícnost personálu a platební podmínky.

Soutěže se zúčastnily: Vinotéka Rozverný hrozen, Vinotéka Transvin, Vinárna U Merci, Vinotéka U rybníčku, Vinotéka U Tří knížat, Vinotéka Vasevino.eu, Vinotéka Vinařství Žarošice, Vinotéka Vinných sklepů Lechovice, Akademická kavárna s vinotékou, Vinotéka U Dvou špuntů, Vinotéka Doktor víno, Vinotéka Velvyslanectví Svobodné spolkové republiky Kraví hora, Vinotéka -Ing. Vítek Ulbrich.

Diplom rektora Masarykovy univerzity a předsedy Studentské komory AS a titul

STUDENTSKÁ UNIVERZITNÍ VINOTÉKA 2013/2014

Vinotéka Vasevino.eu, 602 00 Brno, nám. Svobody 702/9, www.vase-vino.eu

V anonymních degustacích dle 100 bodového hodnocení O.I.V. byla v soutěži o Studentské univerzitní víno nejvýše hodnocena tato sudová bílá a červená vína:

 • Sauvignon, suché, země původu Slovinsko, Vinotéka – Ing. Vítek Ulbrich
 • Dornfeldr, polosuché, země původu Slovensko, Vinotéka – Ing. Vítek Ulbrich

Děkujeme všem vinotékám za účast a oceňujeme vysokou kvalitu předložených vzorků sudových vín. Výsledky hodnocení byly v obou soutěžích velice těsné a hodnotící komise až v závěrečném rozstřelu stanovila vítěze.

V Brně dne 30.10.2013
Mgr. Eva Majerová, tajemnice Studentské hodnotitelské komise

Oct
25

Zeman před volbami na univerzitu nepatří!

Studentská komora AS MU podporuje rozhodnutí rektora Beka týkající se přednášky prezidenta Zemana na půdě MU v době předvolební kampaně. Přednášky čestného předsedy kandidující strany, i když je jím sám prezident, na univerzitní půdu nepatří.

Sep
26

Vyhlášení voleb zástupců/zástupkyň studentů MU v Radě vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol je významná instituce reprezentující zájmy studentů vysokých škol na celostátní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci studentů s učiteli, vede dialog s vládou a orgány státní správy, zasazuje se o vysokoškolskou samosprávu.

Svoboda
a kvalita studia
Solidarita
a rovný přístup
Spoluodpovědnost
studentů za řízení
a rozvoj škol
Mezinárodní
spolupráce

Souhlasíte s těmito cíli? Chcete zastupovat studenty MU?

Studentská komora Akademického senátu MU vyhlašuje volby na místa zástupců/zástupkyň studentů MU v Radě vysokých škol a pravidla těchto voleb.

 • Datum konání volby: 7. 10. 2013 na zasedání Studentské komory AS MU.
 • Informace k funkcím: Studenti Masarykovy univerzity jsou v Radě vysokých škol a její Studentské komoře reprezentováni prostřednictvím dvou zástupců, kteří se při hlasování dělí o jeden hlas. Proto je při volbě vybrán delegát, který má přednostní hlasovací právo a jeho tzv. náhradník, který se hlasování účastní pouze v případě nepřítomnosti delegáta. Oba zástupci se aktivně podílejí na práci jak ve Studentské komoře, tak v celé Radě vysokých škol. Na stránkách SK RVŠ (skrvs.cz) a RVŠ (radavs.cz) naleznete zápisy z jednání, vnitřní předpisy a další materiály. Pro více informací o funkci můžete rovněž kontaktovat současnou zástupkyni Masarykovy univerzity Hanu Bendžíkovou (333185@mail.muni.cz).
 • Způsob volby: Neveřejná trojkolová volba, nejprve bude volen delegát, poté náhradník. V prvním kole je kandidát zvolen, jestliže získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů nezíská, do druhého kola volby postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Jestliže není kandidát zvolen ani ve druhém kole, po poradě komory se přistoupí ke třetímu kolu volby. Nezíská-li žádný kandidát hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů SK AS, nebude zvolen.

Jak kandidovat?

 • Způsob navržení kandidáta: přihlášení ke kandidatuře proběhne zasláním
  strukturovaného životopisu, motivačního dopisu (nejvýše 1 strana A4) a přihlášky na e-mail pavel@ics.muni.cz. Všechny dokumenty budou zveřejněny osobám přihlášeným v ISu.
 • Uzávěrka pro přihlášení: sobota 5. 10. 2013 včetně.

RNDr. Pavel Troubil
předseda SKAS MU

Jun
27

Co se musí změnit na předmětové anketě?

Již dlouhou dobu se Studentská komora Akademického senátu MU snaží o revizi předmětové ankety v Informačním systému MU. Chceme zejména zlepšit její vypovídací hodnotu a zjednodušit ji pro uživatele, aby ji co nejvíce studentů vyplňovalo a učitelé ji četli, protože jim přinese užitečnou zpětnou vazbu.

Předmětová anketa byla na počátku revolučním počinem. Masarykova univerzita tuto zpětnou vazbu zavedla jako jedna z prvních univerzit v Česku. Každý nástroj ovšem časem zastarává a nefunguje-li ideálně, je potřeba ho obměňovat, aby stále plnil svůj účel. Tato idea je i základní motivací studentské komory. Předmětová anketa i v současné podobě může přinést spoustu důležitých impulzů směrem k výuce. Jsme ale přesvědčeni, že nastal čas na revizi a na posunutí ankety trochu dále. Tak jako se rozvíjí univerzita, musí reagovat i zpětná vazba k výuce.

Našim cílem je změnit přístup studentů i učitelů k anketě. Studenti nesmí mít pocit, že anketa nemá smysl, nebo že snad dokonce není anonymní. Každý posluchač jakéhokoliv kurzu by měl být schopen dát zpětnou vazbu, a to jak negativní, tak samozřejmě i pozitivní. Na druhou stranu je důležité, aby odpovědi byly pedagogy využívány a bylo s nimi nakládáno tak, aby se předměty mohly dále rozvíjet a zlepšovat.

Těchto cílů není jednoduché dosáhnout. Proto navrhujeme několik opatření, které by mohly postupem času napomoci úkol splnit. Nejprve je to komplexní revize anketních otázek. Dotazy by měly mít několik podob – je rozdíl ptát se na práci ve cvičení nebo na výklad na přednáškách. Je také podstatné, aby student nebyl zahlcen nerelevantními či duplicitními otázkami. Asi nemá smysl se ptát na dostupnost studijních materiálů při výuce tělocviku. Podobně je zavádějící, pokud je student u předmětu s více učiteli dotazován na kvalitu předmětu u každého z nich. Další krok, který je podle nás nezbytný, je hodnocení studia jako celku. Otázky na státní závěrečné zkoušky a průběh celého studia by se měly stát nedílnou součástí ankety.

Z našeho pohledu je také potřeba změnit možnost vyplňování ankety z pouze aktuálně zapsaných i na ty, kteří z důvodu státnic či ukončení studia již nejsou aktivní studenti. I tato skupina může přinést důležité postřehy pro zpětnou vazbu. Dále je potřeba usnadnit v ISu vyplňování ankety i prohlížení výsledků. Anketa musí být snadno dohledatelná, její výstupy přehledné a lehko k nalezení. Musí být také stanoven jasný terminář jednotlivých fází.

Nesmíme zapomenout také na evaluační fázi ankety. Pokud mají být studenti motivování k vyplnění, pak je nezbytné, aby samotní učitelé, ale i vedení anketu brali jako nástroj zpětné vazby, který musí vést k reakci. Chceme, aby vedení ústavů, kateder či fakult zveřejňovalo citlivé, ale otevřené zprávy o vyhodnocení výsledků a svojí reakci.

Revize předmětové ankety je tak komplexní problém, který nelze vyřešit pouze jednoduchou změnou několika otázek. Jako Studentská komora Akademického senátu MU se budeme snažit, aby výsledky byly pro studenty co nejpřijatelnější a v budoucnu pomohly zvýšit kvalitu výuky na Masarykově univerzitě.

(Článek člena SK AS Ondřeje Mocka přejat z online.muni.cz.)

Older posts «