Co děláme

Představy o tom, co studentští senátoři dělají či mohou dělat, bývají často zkreslené. I naše představy byly více či méně vzdálené realitě, když jsme poprvé kandidovali do senátu. Pro studenty, které zajímá, co pro ně jejich zástupci dělají, i pro ty, kteří třeba sami přemýšlejí nad kandidaturou, jsme připravili následující výčet činností:

 1. Aktivity spojené s členstvím studentů v komisích a orgánech univerzity:
  • Zapojení členů Studentské komory do komisí pro přípravu Dlouhodobého záměru MU; (Členové studentské komory se významnou měrou přímo podíleli na formování budoucí vize Masarykovy univerzity.)
  • Zapojení členů Studentské komory do Ekonomické komise AS MU; (Předpoklad, že členové Studentských komor nerozumějí otázkám rozpočtu, je častým omylem.)
  • Zapojení členů Studentské komory do redakční rady univerzitního měsíčníku MUNI.CZ; (Volení zástupci studentů se podílejí také na rozvoji oficiálních novin Masarykovy univerzity.)
  • Zapojení členů Studentské komory do Komise pro stravovací politiku MU. Tato komise složená ze studentů a zaměstnanců jednotlivých fakult byla vytvořena na popud Studentské komory.
  • Pravidelná účast předsedy Studentské komory na rozšířeném kolegiu rektora MU; (Studenti jsou na Masarykově univerzitě vnímáni jako rovnocenní partneři k diskusi.)
 2. Aktivity zaměřené na komunikaci navenek:
  • Založení nezávislého studentského informačního portálu Lemur.mu; (Portál mimo jiné informuje o dění na zasedáních akademických senátů, ale vzhledem k jeho zaměření na studenty se nevyhýbá ani tématům zábavného charakteru. Ač byl Lemur.mu spoluzaložen několika členy AS MU, není pod kontrolou senátu. Portál je nezávislý a provozuje jej občanské sdružení Garrigue media.)
  • Informování studentské obce o dění na senátu prostřednictvím Facebooku; (Facebook je mezi studenty velmi oblíben a slouží nám jako přímý komunikační kanál mezi Studentskou komorou a studentskou obcí univerzity. Facebookovou stránku provozujeme zhruba rok a máme již přes 600 fanoušků)
  • Vydání oficiální tiskové zprávy Studentské komory AS MU k zápisnému. (Jednalo se o zásadní téma, proto se k němu Studentská komora rozhodla vydat tiskovou zprávu.)
  • Vyvolání jednání o tématu nové vysokoškolské legislativy na půdě AS MU zakončené formulací společného usnesení AS MU.
  • Vyvolání a koordinace spolupráce studentských komor akademických senátů šesti největších brněnských vysokých škol na protestech proti navrhované podobě reforem vysokého školství.
 3. Aktivity spojené s univerzitními předpisy:
  • Příprava návrhu reformy předmětové ankety; (V rámci informačního systému funguje celouniverzitní anketa, kde studenti hodnotí jednotlivé předměty. Připravili jsme návrh její reformy.)
  • Připomínkování novely Studijního a zkušebního řádu; (Vedení univerzity se rozhodlo novelizovat tento klíčový předpis a Studentská komora připravila desítky připomínek a vyjednávala o podobě nového řádu déle než půl roku.)
  • Otevření problematiky stipendijní politiky fakult na půdě AS MU; (Stipendijní politika se na jednotlivých fakultách značně liší, proto členové Studentské komory otevřeli na půdě univerzitního senátu debatu na toto téma. Cílem bylo zlepšit proces udělování stipendií na jednotlivých fakultách.)
  • Tlak na vedení univerzity za účelem zřízení Komise pro stravovací politiku MU; (Pro lepší komunikaci mezi Správou kolejí a menz a strávníky Studentská komora iniciovala vznik nové komise složené ze zástupců studentů i akademiků. Tato komise již iniciovala zavedení online systému hodnocení menz a vznáší konkrétní požadavky směrem ke Správě kolejí a menz.)
  • Mimo výše zdůrazněné body členové Studentské komory samozřejmě připomínkují veškeré univerzitní předpisy, které jsou projednávány na půdě AS MU.
 4. Volba rektora
  • Studentská komora přistupovala k volbě nového rektora s plnou vážností. Kvůli diskusím uvnitř komory byla organizována mimořádná zasedání včetně jednoho výjezdního, kam bylo jednotlivě pozváno všech 5 kandidátů. Členové komory se navíc účastnili jednání a besed uvnitř akademické obce i na půdě jednotlivých fakult.
 5. Další aktivity:
  • Otevření plagiátorské kauzy doc. Svobody, tehdejšího děkana ESF MU; (Členové Studentské komory předložili jasné důkazy a otevřeli tak zásadní kauzu etického pochybení jednoho z čelních představitelů univerzity. V jejím průběhu nejprve doc. Svoboda rezignoval na funkci děkana. Poté, co byl seznámen se zprávou komise složené z renomovaných odborníků, také uznal svá pochybení.)
  • Tlak na vedení univerzity za účelem zveřejnění výsledků auditu Správy kolejí a menz MU; (Studentská komora i v tomto případě zastává názor, že univerzita má být maximálně transparentní v případech, kdy bylo zjištěno pochybení.)
  • Organizace Studentského fóra; (Studentská komora uspořádala setkání všech studentských senátorů na MU. Smyslem bylo vzájemně se informovat a položit základy budoucí užší spolupráci.)
  • Výběr delegáta i náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol; (Studentská komora AS MU uspořádala volby za účelem výběru nejlepších kandidátů na pozici delegáta i náhradníka. Studentská komora AS MU je zvolenými členy pravidelně informována o dění v RVŠ i v její Studentské komoře.)
  • Prosadili jsme změnu v univerzitní legislativě, díky které budou studenti o zásadních rozhodnutích týkajících se jejich studia informováni nejen doporučeným dopisem, ale také elektronicky; (Jde o vstřícný krok vůči studentům na zahraničních stážích i těm, kteří se v místě bydliště vyskytují jen sporadicky.)
  • Organizace výjezdních zasedání; (Studentská komora uspořádala na počátku svého funkčního období výjezdní zasedání za účelem vzájemného seznámení se a k přípravě volby předsedy. Před volbou nového rektora MU se konalo druhé výjezdní zasedání, kde probíhaly diskuse s jednotlivými kandidáty. A nyní se připravuje třetí výjezdní zasedání, jehož součástí je celodenní školení určené pro členy nově zvolené Studentské komory.)
 6. Příklad aktivity z minulosti:
  • Projekt studentského poradenství – Studentští poradci. (Nelze nezmínit aktivitu, kterou však nastartovala předchozí studentská komora – založení Studentských poradců. Koncept, kdy studenti poskytují studentům studijně-právní poradenství, organizují osvětové přednášky a také hrají roli jakéhosi studentského ombudsmana, se na Masarykově univerzitě výborně ujal a již pátým rokem se úspěšně rozvíjí.)
V návrhu nové vysokoškolské legislativy se přes opakované protesty Rady vysokých škol,  České konference rektorů i Akademických senátů řady vysokých škol stále hovoří o omezení vlivu studentů na chod vysokých škol. Ruku v ruce se snahou o zavedení této změny bývá role studentů v akademických senátech zlehčována. Následující přehled představuje stručný seznam nejvýznamnějších aktivit, do kterých byla od počátku svého funkčního období v roce 2009 aktivně zapojena či je sama iniciovala Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity.
1.    Aktivity spojené s členstvím studentů v komisích a orgánech univerzity:
o    Zapojení členů Studentské komory do komisí pro přípravu Dlouhodobého záměru MU; (Členové studentské komory se významnou měrou přímo podíleli na formování budoucí vize Masarykovy univerzity.)
o    Zapojení členů Studentské komory do Ekonomické komise AS MU; (Předpoklad, že členové Studentských komor nerozumějí otázkám rozpočtu, je častým omylem.)
o    Zapojení členů Studentské komory do redakční rady univerzitního měsíčníku MUNI.CZ; (Volení zástupci studentů se podílejí také na rozvoji oficiálních novin Masarykovy univerzity.)
o    Zapojení členů Studentské komory do Komise pro stravovací politiku MU. Tato komise složená ze studentů a zaměstnanců jednotlivých fakult byla vytvořena na popud Studentské komory.
o    Pravidelná účast předsedy Studentské komory na rozšířeném kolegiu rektora MU; (Studenti jsou na Masarykově univerzitě vnímáni jako rovnocenní partneři k diskusi.)
2.    Aktivity zaměřené na komunikaci navenek:
o    Založení nezávislého studentského informačního portálu Lemur.mu; (Portál mimo jiné informuje o dění na zasedáních akademických senátů, ale vzhledem k jeho zaměření na studenty se nevyhýbá ani tématům zábavného charakteru. Ač byl Lemur.mu spoluzaložen několika členy AS MU, není pod kontrolou senátu. Portál je nezávislý a provozuje jej občanské sdružení Garrigue media.)
o    Informování studentské obce o dění na senátu prostřednictvím Facebooku; (Facebook je mezi studenty velmi oblíben a slouží nám jako přímý komunikační kanál mezi Studentskou komorou a studentskou obcí univerzity. Facebookovou stránku provozujeme zhruba rok a máme již přes 600 fanoušků)
o    Vydání oficiální tiskové zprávy Studentské komory AS MU k zápisnému. (Jednalo se o zásadní téma, proto se k němu Studentská komora rozhodla vydat tiskovou zprávu.)
o    Vyvolání jednání o tématu nové vysokoškolské legislativy na půdě AS MU zakončené formulací společného usnesení AS MU.
o    Vyvolání a koordinace spolupráce studentských komor akademických senátů šesti největších brněnských vysokých škol na protestech proti navrhované podobě reforem vysokého školství.
3.    Aktivity spojené s univerzitními předpisy:
o    Příprava návrhu reformy předmětové ankety; (V rámci informačního systému funguje celouniverzitní anketa, kde studenti hodnotí jednotlivé předměty. Připravili jsme návrh její reformy.)
o    Připomínkování novely Studijního a zkušebního řádu; (Vedení univerzity se rozhodlo novelizovat tento klíčový předpis a Studentská komora připravila desítky připomínek a vyjednávala o podobě nového řádu déle než půl roku.)
o    Otevření problematiky stipendijní politiky fakult na půdě AS MU; (Stipendijní politika se na jednotlivých fakultách značně liší, proto členové Studentské komory otevřeli na půdě univerzitního senátu debatu na toto téma. Cílem bylo zlepšit proces udělování stipendií na jednotlivých fakultách.)
o    Tlak na vedení univerzity za účelem zřízení Komise pro stravovací politiku MU; (Pro lepší komunikaci mezi Správou kolejí a menz a strávníky Studentská komora iniciovala vznik nové komise složené ze zástupců studentů i akademiků. Tato komise již iniciovala zavedení online systému hodnocení menz a vznáší konkrétní požadavky směrem ke Správě kolejí a menz.)
o    Mimo výše zdůrazněné body členové Studentské komory samozřejmě připomínkují veškeré univerzitní předpisy, které jsou projednávány na půdě AS MU.
4.    Volba rektora:
o    Studentská komora přistupovala k volbě nového rektora s plnou vážností. Kvůli diskusím uvnitř komory byla organizována mimořádná zasedání včetně jednoho výjezdního, kam bylo jednotlivě pozváno všech 5 kandidátů. Členové komory se navíc účastnili jednání a besed uvnitř akademické obce i na půdě jednotlivých fakult.
5.    Další aktivity:
o    Otevření plagiátorské kauzy doc. Svobody, tehdejšího děkana ESF MU; (Členové Studentské komory předložili jasné důkazy a otevřeli tak zásadní kauzu etického pochybení jednoho z čelních představitelů univerzity. V jejím průběhu nejprve doc. Svoboda rezignoval na funkci děkana. Poté, co byl seznámen se zprávou komise složené z renomovaných odborníků, také uznal svá pochybení.)
o    Tlak na vedení univerzity za účelem zveřejnění výsledků auditu Správy kolejí a menz MU; (Studentská komora i v tomto případě zastává názor, že univerzita má být maximálně transparentní v případech, kdy bylo zjištěno pochybení.)
o    Organizace Studentského fóra; (Studentská komora uspořádala setkání všech studentských senátorů na MU. Smyslem bylo vzájemně se informovat a položit základy budoucí užší spolupráci.)
o    Výběr delegáta i náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol; (Studentská komora AS MU uspořádala volby za účelem výběru nejlepších kandidátů na pozici delegáta i náhradníka. Studentská komora AS MU je zvolenými členy pravidelně informována o dění v RVŠ i v její Studentské komoře.)
o    Prosadili jsme změnu v univerzitní legislativě, díky které budou studenti o zásadních rozhodnutích týkajících se jejich studia informováni nejen doporučeným dopisem, ale také elektronicky; (Jde o vstřícný krok vůči studentům na zahraničních stážích i těm, kteří se v místě bydliště vyskytují jen sporadicky.)
o    Organizace výjezdních zasedání; (Studentská komora uspořádala na počátku svého funkčního období výjezdní zasedání za účelem vzájemného seznámení se a k přípravě volby předsedy. Před volbou nového rektora MU se konalo druhé výjezdní zasedání, kde probíhaly diskuse s jednotlivými kandidáty. A nyní se připravuje třetí výjezdní zasedání, jehož součástí je celodenní školení určené pro členy nově zvolené Studentské komory.)
6.    Příklad aktivity z minulosti:
o    Projekt studentského poradenství – Studentští poradci. (Nelze nezmínit aktivitu, kterou však nastartovala předchozí studentská komora – založení Studentských poradců. Koncept, kdy studenti poskytují studentům studijně-právní poradenství, organizují osvětové přednášky a také hrají roli jakéhosi studentského ombudsmana, se na Masarykově univerzitě výborně ujal a již pátým rokem se úspěšně rozvíjí.)